Председник
0
0
0
s2smodern

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ

 

Небојша Зеленовић, председник Заједно за Србију.

Председник ЗЗС изабран је на II ванредној изборној Скупштини ЗЗС одржаној јула 2016. године у Београду

 

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - ПРЕДСЕДНИК/ЦА ЗЗС:

Председник/ца

Члан 33.

Председник/ца Странке представља и заступа Странку и руководи Странком.

Мандат председника/це траје четири године.

Председнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке; 

2. разрешењем; 

3. избором новог/е председника/це; 

4. престанком чланства у Странци. 

Избор и престанак мандата председника/це Странке ближе се уређује Пословником Скупштине и Правилником о изборима.

Одлуку о непосредним изборима за Председника/цу Странке доноси Главни одбор.

 

Члан 34.

Председник/ца Странке:

1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству; 

2. стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке; 

3. сазива и по правилу председава седницама Главног одбора и Председништва; 

4. сазива Скупштину Странке; 

5. делегира, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима/ама, 

6. делегира из своје надлежности, одређена задужења другим органима у  Странци; 

7. именује и разрешава портпарола/ку;

8. именује Руководиоце Стручних савета;

9. предлаже кандидате/киње за потпредседнике/це, мандатара за састав Извршног одбора, Генералног/ну секретара/ку, секретара/ку Председништва,

10. предлаже Главном одбору кандидате/киње за републичке посланике/це;

11. подноси извештај о раду Скупштини и Главном одбору; 

12. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом; 

13. у изузетним случајевима, може донети Одлуку из надлежности Главног одбора коју ће Главни одбор Заједно за Србију на првој следећој седници верификовати; 

14. именује своје саветнике/це за одређене области; 

15. предлаже Главном одбору Изборни програм; 

16. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор; 

17. може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци. 

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |